Please rotate your device.

Molimo prijavite se.

060 01 69 218
info@preko-veze.rs

INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Prethodna napomena:
Preporučujemo da pre upoznavanja sa ovom Informacijom, pročitate Opšte uslove poslovanja i korišćenja.

I UVOD

Poštovani Korisnici,

www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net (u daljem tekstu: PrekoVeze) poštujući zakonsku regulativu iz oblasti zaštite privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, Vas upućuje i poziva da pažljivo pročitate ovu Informaciju, u cilju upoznavanja sa vrstama podatka o ličnosti koje obrađujemo, u koje se svrhe isti obrađuju, koja lica će imati pristup Vašim podacima, te koja su Vaša prava u pogledu postupka obrade ličnih podataka.

PrekoVeze Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci) obrađuje zakonito, pošteno, transparentno, svrsishodno, u skladu sa načelom minimalizacije podataka, i načelom vremenskog ograničenja čuvanja, ažurno i tačno, čuvajući integritet i poverljivost podataka.

Svrha ove Informacije je da Vas na što jednostavniji način i sveobuhvatno upoznamo sa nameravanom svrhom obrade i vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas, kao i o načinu zaštite Vaših prava i svim drugim relevantnim informacijama vezanim za obradu podataka.

U daljem tekstu ove Informacije bićete detaljno informisani o svim bitnim činjenicama, sa kojim je neophodno da se upoznate pre nego što nam saopštite Vaše podatke o ličnosti.

II ZNAČENJE IZRAZA

U ovoj Informaciji PrekoVeze koristi izraze predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), te:

 • podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, tako da taj podatak, između ostalog, može biti ime, prezime, adresa, identifikacioni broj, ali i IP adresa, broj računa ili broj fiksnog i/ili mobilnog telefona.
 • obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
 • Rukovalac označava fizičko ili pravno lice, koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
 • Obrađivač označava fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
 • Primalac označava fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.

PrekoVeze će Vaše podatke o ličnosti obrađivati u svojstvu Rukovaoca ili Obrađivača, sve u zavisnosti od vrste posla, odnosno usluge koju pružamo. Ukoliko podatke prikupljamo i obrađujemo za potrebe Partnera(Poslodavca) koji je preko nas oglasio potrebu za novom radnom snagom, postupamo u svojstvu Obrađivača, jer je Partner taj koji određuje svrhu i način obrade i vrstu podataka koji se imaju obraditi. Međutim ukoliko se registrujete CV kod PrekoVeze, isti se pohranjuje u CV Bazu, te tada postupamo u svojstvu Rukovaoca jer samostalno određujemo svrhu, vrstu i način obrade podataka, bez naloga trećeg lica. Navedeno predstavlja samo primere postupanja PrekoVeze, te se naše svojstvo i uloga ne ograničava na prednje primere, već može da varira u zavisnosti od vrste posla koji obavljamo, odnosno usluge koju pružamo.

III IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA / OBRAĐIVAČA PODATAKA

www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net jesu internet domeni u vlasništvu privrednog društva Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd. Navođenjem PrekoVeze u ovoj Informaciji, zapravo podrazumeva privredno društvo Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd, na koje se odnose sve obaveze predviđene ovom Informacijom i koje privredno društvo ispunjava sve zakonske uslove u postupku obrade podataka o ličnosti shodno Zakonu i istupa kao pravo lice koje pruža usluge informacionog društva.

Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd

PIB: 111645202

MB: 21515787

Ul. Ilirska br. 1A

11000 Beograd

www.preko-veze.rs

www.prekoveze.net

IV KONTAKT PODACI ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice za zaštitu podataka) možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledećih načina:

− na adresu elektronske pošte: zastita.podataka@connectup.rs;

− na adresu sedišta PrekoVeze: Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd, Ul. Ilirska br. 1A, 11000 Beograd - za Lice za zaštitu podataka.

V SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU, VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SE OBRAĐUJU

 • Svrha i pravni osnov za obradu

Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka zavise od vrste odnosa koji zasnivate sa PrekoVeze i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju. Najveći deo Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo služe u procesu zapošljavanja.

Svrha u koje PrekoVeze obrađuje Vaše podatke o ličnosti jeste pružanje usluga informacionog društva u postupku zapošljavanja putem Interneta, koja usluga obuhvata oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane Partnera, konkurisanje na poslove od strane Kandidata, uz mogućnosti da s tim u vezi Korisnik postavlja određeni sadržaj na Web sajt PrekoVeze.

Pravni osnov za obradu podataka može biti propisan Zakonom ili se obrada vrše u svrhu izvršenja ugovornog odnosa (npr. sa Partnerom) ili u svrhu zaštite legitimnog interesa PrekoVeze ili trećeg lica ili na osnovu Vašeg pristanka, kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove Informacije.

(a) Pružanje usluga informacionog društva u postupku zapošljavanja putem Interneta i izvršenje ugovora

Obrada Vaših podataka neophodna je u postupku pružanja usluga informacionog društva u postupku zapošljavanja putem Interneta i izvršenja ugovora o korišćenju proizvoda i/ili usluga PrekoVeze. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu PrekoVeze neće biti u mogućnosti da Vam pruži traženu uslugu u postupku zapošljavanju.

(b) Poštovanje zakonom propisanih obaveza PrekoVeze

Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakonom propisanih obaveza PrekoVeze nije potreban Vaš pristanak. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa iz zapošljavanja, oporezivanja, kao i u svrhu rešavanja prigovora u skladu sa važećim propisima.

(c) Potrebe legitimnog interesa PrekoVeze ili treće strane

U određenim slučajevima PrekoVeze obradu Vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih interesa, bilo svojih ili trećih lica, s tim da ti legitimni interesi moraju biti jači od Vaših interesa, prava i sloboda i da im ne štete. PrekoVeze obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr. u sledećim situacijama:

 • kada je svrha obrade utvrđivanje afiniteta i stavova Korisnika određenog segmenta u okviru razvoja novih proizvoda i usluga, s ciljem da se unapredi ponudu proizvoda i usluga toj kategoriji Korisnika, tako da bolje odgovara njihovim potrebama i željama (tako se interes PrekoVeze da svojim Korisnicima pruži bolju i kvalitetniju uslugu podudara s interesom i očekivanjima Korinsika da dobiju najbolju moguću uslugu);
 • kada je svrha obrade testiranje i razvijanje novih proizvoda i usluga i poboljšanje postojećih.
 • kada je svrha obrade dijagnostikovanje tehničkih problema koje PrekoVeze ima na svojim internet domenima;
 • kada je svrha obrade održavanje naloga Partnera i Korisnika i postupanje po Vašim zahtevima;
 • kada je svrha obrade obezbeđivanje bezbednosti IT sistema i poslovanja PrekoVeze, uključujući i bezbednost usluga koje se nude Korisnicima;
 • kada se obrada vrši radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela i zloupotreba na štetu PrekoVeze, njenih Korisnika i/ili trećih lica;
 • kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa PrekoVeze ili drugih lica.

Obrada podataka se može i u drugim slučajevima zasnivati na ostvarivanju legitimnih interesa PrekoVeze ili treće strane, ukoliko PrekoVeze dokaže da nad tim interesima ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a to procenjuje Lice za zaštitu podataka sprovođenjem tzv. testa balansa.

U navedenim slučajevima Vaš pristanak za obradu podataka nije potreban, ali imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanje svojih prava na način opisan u delu pod brojem IX.

(d) Pristanak na obradu podataka

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti od strane PrekoVeze daje pravo da Vam dostavljamo informacije u sklopu pružanja usluga informacionog društva u postupku zapošljavanja putem Interneta i direktne ponude svojih proizvoda i usluga, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i uslugama PrekoVeze. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi PrekoVeze dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanja, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi i nagradio Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama.

Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na sprovođenje propisanih obaveza PrekoVeze, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu PrekoVeze ili trećeg lica.

Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem PrekoVeze na način naveden u delu pod brojem IV ove informacije.

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. U slučaju maloletnog lica koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 • Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju

(A) Osnovni identifikacioni podaci

Osnovni podaci o ličnosti koje najčešće obrađujemo, a u cilju Vašeg zapošljavanja  su ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, fotografija, e-mail, broj telefona, podatke o polu, zanimanje, obrazovanje, državljanstvo, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama, indentifikatore (nickname, hashtag i sl.) u elektronskim komunikacionim mrežama (npr. Instagram, Facebook, Linkedin) i drugo.

(B) Ostale vrste podataka

Navedeni podaci o ličnosti ne moraju nužno biti jedini koje obrađujemo, obzirom na specifičnost usluge koju pružamo, te je pored navedenih moguće i prikupljanje i obrada drugih podataka o ličnosti u zavisnosti od zahteva Partnera, promena u zakonskoj regulativi ili drugih opravdanih razloga.

PrekoVeze obrađuje i Vaše kontakt podatke potrebne za međusobnu komunikaciju ili istragu mogućih zloupotreba i to su: adresa za prijem pošte, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, e-mejl adresa.

U nastavku su prikazani i podaci koje prikupljamo i obrađujemo u zavisnosti od vrste usluge koju nameravate da koristite, gde je osnov obrade isključivo pristanak Korisnika, odnosno Kandidata, a koji su potrebni za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode zaključenju ugovora, oglašavanju, traženju zaposlenja i sl.

 • Otvaranje korisničkog naloga Kandidata:

Svako fizičko lice koje otvara nalog Kandidata kod PrekoVeze unosi podatke prilikom čina i to: ime, prezime, korisničko ime, šifru i e-mail. Podaci se čuvaju do deaktivacije ili brisanja korisničkog naloga. Deaktivacija korisničkog naloga će se izvršiti od strane PrekoVeze, ukoliko Kandidat dve godine neprekidno ne koristi svoj korisnički nalog, odnosno ukoliko PrekoVeze u periodu od dve godine neprekidno ne registruje aktivnost Kandidata (što podrazumeva ulogovanje Kandidata na svoj korisnički nalog, zatim svaku drugu aktivnost na Web sajtu PrekoVeze).Deaktivacijom se brišu svi podaci Kandidata, te se uklanja CV iz CV Baze PrekoVeze.

 • Obaveštenja o novim oglasima Partnera: PrekoVeze će e-mail koji je Kandidat uneo prilikom registracije korisničkog naloga koristi za slanje obaveštenja o novim oglasima Partnera ukoliko Kandidat izabere ovu funkciju PrekoVeze. To podrazumeva da se prijavi na listu obaveštenja o novim oglasima i odabere kriterijume po kojima želi da prima obaveštenja. Takođe, korisnik će dobijati obaveštenja ukoliko zaprati pojedinanog Partnera ili određenu pretragu poslova, a objave se novi oglasi za odabrane kriterijume.
 • Apliciranje na oglas Partnera:

Kandidat koji želi da aplicira na oglas za posao Partnera mora imati uredno i potpuno popunjen CV PrekoVeze ili da svoj unapred pripremljeni CV dostavi PrekoVeze „upload-ovanjem“ u PDF ili WORD formatu. CV PrekoVeze jeste formularni CV gde kandidati popunjavaju unapred pripremljeni CV od strane PrekoVeze.  Tom prilikom Kandidat daje svoje podatke o ličnosti za potrebe Partnera odnosno procesa selekcija kandidata prilikom zapošljavanja.

U navedenoj situaciji Partner ima svojstvo Rukovaoca, a PrekoVeze Obrađivača.

Podaci o ličnosti Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja u svemu kako oglas Partnera glasi, u periodu koji odredi Partner ali ne dužem od 6 meseci.

Apliciranje, odnosno CV koji se predaje prilikom apliciranja na oglas Partnera može da sadrži i sve što je Kandidat uneo u svoj CV, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. Navodimo neke od najčešćih podataka koje Kandidati prilikom apliciranja dostavljaju: ime, prezime, godina i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, brojeve mobilnih ili fiksnih telefona, pol, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, veštine, stečeni sertifikati, i sl. PrekoVeze Vam nikada neće tražiti osetljive podatke o ličnosti (kao što si  zdravstveni podaci Kandidata, ili seksualnom opredeljenju), te Vam preporučujemo da iste ne unosite u Vaše CV ili ostalim dokumentima koje nam dostavljate ili dostavljate Partnerima.Ukoliko takve podatke dostavite Partneru, PrekoVeze neće snositi odgovornost u tim situacijama.

Apliciranje na oglas Partnera će se u pojedinim slučajevima obavljati preko internet strane Partnera.Tada će Vas Prekoveze putem linka preusmeriti na internet stranu Partnera i od tog momenta PrekoVeze nije uključen u dalju obradu podataka o ličnosti podataka Kandidata, već to vrši Partner u skladu sa pravilima koje ima na svom internet domenu, ili kojima se koristi u poslovanju uopšte.

 • CV Baza ili Baza Kandidata:

CV Baza jeste jedna od osnovnih funkcija Web sajta PrekoVeze. U CV Bazu se pohranjuje svaki CV Kandidata, u koji može imati uvid samo Partner. Starter Partner ima mogućnost da CV Bazu pregleda 30 dana o registracije, dok Silver Partner i Full Partner imaju mogućnost da pregledaju CV Bazu u potrazi za odgovarajućim Kandidatom, prvih 30 dana od registracije i nakon toga 11 meseci, do isteka članarine. Sa svakom sledećom uplatom članarine, CV Baza je ovim Partnerima dostupna još 12 meseci.

PrekoVeze ne može znati broj Partnera i ko su Partneri unapred, te je Kandidat činom unošenja svog CV kod PrekoVeze ujedno isti unosi i u CV Bazu PrekoVeze, te bezuslovno prihvata da svi njegovi podaci o ličnosti sadržani u CV mogu biti dostupni neograničenom broju unapred nepoznatih Partnera.

CV Kandidata, pa samim tim i svih njegovi podaci o ličnosti koji su sadržani u CV biće dostupni svim postojećim i budućim Partnerima PrekoVeze, a što Kandidat u potpunosti razume, i prihvata kao njegov legitimni interes.

CV Kandidata će se čuvati u CV Bazi, sve dok Kandidat svoj korisnički nalog ne izbriše, odnosno dok PrekoVeze isti nalog ne deaktivira. Deaktivacija korisničkog naloga će se izvršiti od strane PrekoVeze, ukoliko Kandidat dve godine neprekidno ne koristi svoj korisnički nalog, odnosno ukoliko PrekoVeze u periodu od dve godine neprekidno ne registruje aktivnost Kandidata (što podrazumeva ulogovanje Kandidata na svoj korisnički nalog, zatim svaku drugu aktivnost na Web sajtu PrekoVeze).

Kandidat prihvata da bilo koji Parter koji smatra za potrebnim, Kandidata kontaktira korišćenjem podataka o kontaktu iz CV Kandidata, a radi ostvarivanja saradnje (radnog angažovanja).

 (C) Podaci o ličnosti koje Prekoveze obrađuje kao obrađivač

Osim kao Rukovalac obrade, PrekoVeze obrađuje određene lične podatke kao Obrađivač po osnovu ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr. kada Partner  na našoj Web stranici oglasi potražnju za radnom snagom). U tim slučajevima PrekoVeze obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputstvima koje je saglasno Zakonu dobio od Rukovaoca podataka.

VI KATEGORIJE PRIMALACA KOJIMA MOGU BITI DOSTAVLJENI VAŠI PODACI O LIČNOSTI

Lica kojima se dostavljaju Vaši podaci o ličnosti mogu nastupiti kao: (1) samostalni rukovaoci podataka, tj. subjekti koji sami određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti ili (2) obrađivači podataka, tj. subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime PrekoVeze kao rukovaoca ili (3) zajednički rukovaoci podataka, koji zajedno sa PrekoVeze određuju svrhu i način obrade. Navedena lica dužna su da pri obradi Vaših podataka o ličnosti primenjuju mere sigurnosti i zaštite na nivou koji obezbeđuje PrekoVeze.

U zavisnosti od konkretne svrhe obrade, svojstva u kojem PrekoVeze Vaše podatke o ličnosti obrađuje (kao Rukovalac ili Obrađivač), pristup svim ili samo pojedinim podacima o ličnosti mogu imati:

 1. Zaposleni kod PrekoVeze i saradnici po bilo kom osnovu (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe konkretne obrade podataka.
 2. PrekoVeze može dostavljati podatke o ličnosti svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru legitimnog interesa i definisane svrhe.
 3. Pravna lica koja su na bilo koji način uključena u statusnu promenu sa PrekoVeze.
 4. Poslovni partneri PrekoVeze, koji za potrebe PrekoVeze vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere ili hardver u kojima se čuvaju Vaši podaci.

Kada u svojstvu Rukovaoca angažujemo treće lice kao Obrađivača, ugovorom regulišemo odnose sa konkretnim Obrađivačem, kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Kada postupamo u svojstvu Obrađivača (npr. za potrebe određenog Poslodavca) dostavljanje Vaših podataka o ličnosti drugim pravnim licima od strane Rukovaoca je u potpunoj nadležnosti istog.

U nekim slučajevima, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade, PrekoVeze Vaše podatke dostavlja i sledećim kategorijama primalaca:

1) trećim licima koja Vaše podatke o ličnosti obrađuju u okviru:

− pružanja i upravljanja procedurama i IT sistemima;

− upravljanja komunikacijom sa Korisnicima, kao i arhiviranja podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi;

− evidentiranja kvaliteta usluge, istraživanje tržišta, informisanja i komercijalne promocije proizvoda usluga PrekoVeze;

2) nadležnim organima i organizacijama (pravosudni i upravni organi);

Više informacija o Obrađivačama ili Zajedničkim Rukovaocima podataka možete zatražiti od Lica za zaštitu podataka.

VII PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

PrekoVeze Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno vrši prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama: (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti, ili (d)  entiteti sa spiska iz Odluke Vlade RS o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Prenos Vaših podataka u državu ili međunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost i ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 65. i 69. Zakona.

VIII METOD OBRADE I PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani elektronski način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Obrada za određene svrhe je automatizovana.

Rok čuvanja radi obrade Vaših podataka o ličnosti je uslovljen svrhom zbog koje su podaci prikupljeni, i čuvaju se do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni.

Nezavisno od predviđenog perioda/roka čuvanja podataka, isti može biti prekinut od momenta opoziva datog pristanka ili do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci trajno brišu, odnosno čine neprepoznatljivim.

Podatke koje nam Parter ili Kandidat daju radi otvaranja korisničkog naloga se čuvaju do dekativacije ili brisanja istog.

U izuzetim prilikama, Vaše podatke o ličnosti možemo čuvati nakon isteka predviđenog perioda/roka čuvanja, ispunjenja svrhe u koje je lični podatak obrađen, kao i nakon Vašeg povlačenja datog pristanka, a kada je to neophodno za ostvarivanje propisanih obaveza ili legitimnih interesa PrekoVeze.

IX PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI O LIČNOSTI

PrekoVeze neguje poštenu i transparentu poslovnu politiku, naročito u delu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kao lice čije podatke je PrekoVeze prikupila i obrađuje, imate pravo na sledeće:

 1. Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od PrekoVeze možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom, kao što je navedeno u delu VII ove informacije. PrekoVeze će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve PrekoVeze može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako zahtev dostavite elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, PrekoVeze će Vam informacije dostaviti u elektronskoj formi.

Ukoliko PrekoVeze Vaše podatke o ličnosti obrađuje u svojstvu  Rukovaoca – imate pravo od PrekoVeze da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a u situaciji kada Vaše podatke obrađujemo u svojstvu Obrađivača (recimo za potrebe određenog Poslodavca), neophodno je da se direktno obratite konkretnom poslodavcu koji u tom slučaju ima svojstvo Rukovaoca.

 1. Pravo na ispravku ili dopunu podataka

PrekoVeze će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.

 1. Pravo na brisanje podataka

PrekoVeze će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). PrekoVeze ne može brisati Vaše podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, vođenje sudskog ili upravnog postupka i sl.).

U situaciji kada Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u svojstvu Obrađivača (recimo za potrebe određenog Poslodavca), neophodno je da se direktno obratite konkretnom poslodavcu koji u tom slučaju ima svojstvo Rukovaoca, radi brisanja podataka.

 1. Pravo na ograničavanje obrade

PrekoVeze će na Vaš zahtev ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.).

 1. Pravo na prenosivost podataka

PrekoVeze će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane PrekoVeze ako su ispunjeni svi sledeći uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano i (c) prenos ne utiče štetno na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica.

Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da PrekoVeze podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku nam možete podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja PrekoVeze će obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).

 1. Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljni odlukom Poverenika, protiv nje možete tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Radi ostvarivanja prava Lica na koje se podaci odnose – Vaših prava, PrekoVeze će Vam pružiti svu neophodnu podršku u duhu dobre poslovne politike i u skladu sa uslovima i na način propisan Zakonom.

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od načina navedenih u delu pod brojem IV ove Informacije.

Vaše upite i zahteve rešavaćemo kratkim rokovima, koji mogu varirati od složenosti konkretnog upita ili zahteva, i drugih okolnosti, ali rok za obradu zahteva ili upita od strane PrekoVeze neće biti duži od 60 dana.

X BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde se čuvaju Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere koju pružaju potreban nivo bezbednosti Vaši podataka o ličnosti.

PrekoVeze je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju.

PrekoVeze takođe van mreže štiti podatke o ličnosti i druge registrovane informacije Klijenata. Sve registrovane informacije o Korisnicima a posebno podatke o ličnosti se čuvaju u tehničkoj opremi koja se drži u našim kancelarijama. Serveri koji se koriste za skladištenje ličnih podataka smeštaju se u sigurno, nadzirano okruženje. Pored toga, samo zaposleni kod  PrekoVeze kojima su potrebne određene informacije da bi izvršili zadatak imaju pristup ličnim podacima.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Informacija o prikupljanju pristupu i obradi podataka o ličnosti je izdata od strane PrekoVeze dana 25.09.2019. godine.

Ukoliko dođe do izmena ili dopuna ove Informacije svi Kortisnici PrekoVeze će biti blagovremeno obavešteni.

Niste prijavljeni.

Podaci se obrađuju
Molimo sačekajte.