Please rotate your device.

Molimo prijavite se.

060 01 69 218
info@preko-veze.rs

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja

OPŠTE ODREDBE

Ovim opštim uslovima poslovanja i korišćenja, internet domen www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net   (u daljem tekstu web sajt ili sajt), uređuje standardne uslove poslovanja i korišćenja koji se primenjuju na sve Korisnike internet domena www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net, kao i opšte obaveze i prava PrekoVeze i Korisnika u obavljanju usluga informacionog društva i usluga oglašavanja.

www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net jesu internet domeni u vlasništvu privrednog društva Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd. Navođenjem PrekoVeze u ovim Opštim uslovima poslovanja i korišćenja, zapravo podrazumevamo privredno društvo Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd, PIB: 111645202, MB: 21515787, sa sedištem u ul. Ilirska br. 1A, 11000 Beograd.

Više o privrednom društvu Connect Up Staffing and Recruiting doo Beograd možete saznati u delu sajta pod nazivom „O nama“.

Opštim uslovima poslovanja i korišćenja (dalje Opšti uslovi) PrekoVeze obezbeđuje primenu dobrih poslovnih običaja i poslovne prakse, fer odnosa prema Korisnicima, pravilnu primenu pozitivnih pravnih propisa i usklađenost Opštih uslova poslovanja i korišćenja sa važećim propisima.

Pod terminom Korisnik podrazumeva se pojam Posetioca, Kandidata i Partnera ili Oglašivača u skladu sa odredbom člana 2. stav 1 tačka 3 Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon).

Kandidat je termin pod kojim podrazumevamo registrovana fizička lica, odnosno svaku osobu koja registruje nalog na našem sajtu.

Partner je svako pravo lice, poslodavac koji se registruje na naše sajtu. Oglašivač jeste pravno lice koje nije registrovano na našem sajtu ali koristi sajt radi oglašavanja, najčešće potrebe za radnom snagom.

Oglašivač je lice koje sa PrekoVeze ima zaključen Ugovor o oglašavanju, a nije Partner (nema otvoren nalog kod PrekoVeze) i čija je oglasna poruka istaknuta na našem Web sajtu u vidu banera, loga ili slično.

Posetilac je svako lice koje nije Kandidat, partner Oglašivač niti Korisnik, a vrši preged sadržaja internet domena PrekoVeze, ili se koristi određenim funkcijama PrekoVeze, koje nisu uslovljene svojstvom Kandidata, Partnera ili Oglašivača.

Pod terminim Sadržaj podrazumevamo celokupnost Web sajta.

Opšti uslovi se primenjuju na sve odnose između PrekoVeze i Korisnika, po osnovu pristanka Korisnika, a u slučajevima:

 • Konkludentne radnje Korisnika, činom pristupa i korišćenjem internet domena – sajta PrekoVeze, što podrazumeva zaključenje ugovora u elektronskom obliku,
 • Pisanog ugovora između PrekoVeze i Korisnika,
 • Drugih oblika saradnje između PrekoVeze i Korisnika nastalih u skladu sa važećim propisima, bez zasnivanja pisanog ugovornog odnosa ili ugovora u elektronskom obliku.

Vaš ugovor sa PrekoVeze sačinjen je od: 1.) uslova i odredbi navedenih u ovim Opštim uslovima, 2.) PrekoVeze Informacije o obradi podataka o ličnosti.

Opšti uslovi sačinjavaju pravno obavezujući ugovor između Vas i PrekoVeze i odnose se na Vaše korišćenje naših usluga i celokupnog sadržaja internet domena PrekoVeze. Veoma je važno da ih pažljivo pročitate.

Imajući u vidu napred navedeno, Korisnik samim činom pristupa i korišćenja internet domena PrekoVeze, potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima, da ih prihvata u potpunosti, i da nikakav poseban pristanak od strane Korisnika nije potreban da bi ga Opšti uslovi obavezivali.

Opšti uslovi PrekoVeze su danom donošenja istaknuti na internet domenu www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net na kojin način su učinjeni dostupni svim Korisnicima i trećim licima.

SADRŽAJ WEB SAJTA I POJAŠNJENJA

Naš Web sajt pored opštih delova sadrži i: O nama, Česta pitanja, Blog, Kandidati, Poslovi, Partneri.

U delu Web sajta O nama možete dobiti osnovne informacije o PrekoVeze, poslovne podatke, kratak opis, naše ciljeve i delovanja. Odeljak Česta pitanja služi da Vam da odgovore na najčešće nedoumice u vezi funkcionisanja Web sajta. U delu Uputstva naći ćete sve potrebne instrukcije za uspešno korišćenje svih sadržaja Web sajta PrekoVeze. Blog će sadržati razne vesti koje će PrekoVeze redovno postavljati, a čija sadržina će biti vezana za zapošljavanje. U delu Sadržaja pod nazivom Poslovi su sadržani svi oglasi Partnera kojima se oglašava potražnja za zapošljavanjem nove radne snage. Sadržaj Poslova se može pretraživati po raznim kategorijama, u skladu sa instrukcijama uz dela Uputstva. Kandidat ukoliko želi može odabirom opcije „Apliciraj“, prijaviti se na oglas Partnera, kom prilikom se Partneru prosleđuje CV Kandidata sa eventualnim propratnim-motivacionim pismom kandidata.

NAJVAŽNIJE FUNKCIJE WEB SAJTA

CV Baza-Baza kandidata, Pretraga Kandidata

CV Baza ili Baza kandidata jeste baza podataka koji se pohranjuju na serveru PrekoVeze, a koji sadrži sve CV Kandidata, odnosno njihove podatke, i koju bazu podataka mogu pretraživati Partneri, sa ciljem pronalaska potencijalnog zaposlenog lica sa kojim žele da ostvare poslovni odnos.

Kandidati činom dodavanja CV (putem postojećeg formulara ili dostavljanjem PrekoVeze svog CV u pdf ili WORD formatu), se saglašavaju da njihov CV, i svi podaci sadržani u CV, budu uneti u CV Bazu, te da neograničen broj Partera, za sve vreme postojanja registrovanog naloga Kandidata, ima pristup ovim podacima, sa ciljem da Partneri sami pretražuju i biraju sa kojim kandidatima žele ostvariti poslovni odnos. Cilj je da se Partnerima omogući da sami bez davanja oglasa nađu odgovarajućeg Kandidata za konkretnu radnu poziciju, te da zatim istog kontaktiraju u cilju eventualnog zasnivanja radnog odnosa.

Partner i Kandidat se samostalno registruju i samostalno unose sve podatke prilikom registracije, i kasnije tokom korišćenja Preko Veze. Za celokupni sadržaj koji Partneri i Kandidati postavljaju na Web sajt, PrekoVeze ne odgovara jer isti ne utiče na navedeni sadržaj, te Partneri i Kandidati samostalno i isključivo odgovaraju i snose sve posledice koje iz njihovih sadržaja eventualno proisteknu.

Partner i Kandidat dobija pristup svom nalogu prijavom, unošenjem korisničkog imena i lozinke.

Partner i Kandidat mogu u bilo kom momentu, bez obrazloženja i prethodne najave ili  obaveštenja, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio.

PrekoVeze može celokupni sadržaj koji Partner i Kandidat unese ili postavi na Web sajt, učiniti dostupnim neodređenom broju lica unapred nepoznatih lica, a što Partner i Kandidat bezuslovno i neopozivo prihvata.

Partner i Kandidat su saglasni da navedeni sadržaj PrekoVeze može u bilo kom momentu ukloniti, bez obaveze da svoj postupak prethodno ili naknadno obrazloži.

Partner i Korisnik je ovlašćen, da u bilo kom momentu, bez obaveze davanja prethodnog ili naknadnog obrazloženja ili obaveštenja, izbrisati svoj korisnički nalog.

Kandidati

Kandidati su fizička lica koja imaju otvoren korisnički nalog kod PrekoVeze. Korisnički nalog se otvara registracijom, unošenjem imena, prezimena, korisničkog imena, lozinke i e-maila. Podaci dobijeni ovim putem se tretiraju kao podaci o ličnosti, te ih obrađujemo shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Informacijom o obradi podataka PrekoVeze.

Korisnik ne može aplicirati na oglas za posao Partnera dok kod PrekoVeze ne napravi svoj CV, ili isti nam isti ne dostavi putem „upload-a“, u PDF ili WORD formatu.

Kandidat je izričito saglasan da sve podatke iz „upload-ovan“ CV Kandidata, PrekoVeze može uneti u formularni CV koji postoji na našem Web Sajtu, i koji predstavlja unapred pripremljen CV koji se sastavlja popunjavanjem niza polja, ili odabirom niza ponuđenih opcija. Svrha „unificiranog“ CV je da svi Kandidati imaju isti formularni izgled CV (a međusobno razlikuju se po sadržini), a kako bi se CV Baza mogla jednostavno i potpuno pretraživati od strane Partnera. U navedenom slučaju PrekoVeze ni na koji način neće menjati sadržinu Vaših podataka i CV koji ste nam dostavili, već ćemo navedene podatke samo prekopirati u naš „formularni“ CV.

Partneri

Partneri su pravna lica (uključujući sve vrste pravnih lica: privredna društva, preduzetnike, organizacije, udruženja, ustanove, agencije ili slično) koja imaju registrovan nalog kod PrekoVeze.

Odabirom sadržaja Partneri na našem Web sajtu se otvara stranica sa spiskom svih Partnera PrekoVeze. Biranjem opcije „Detaljnije“ otvara se sadržaj – Informacija o partneru, gde su sadržani indentifikacioni podaci Partnera koji može biti: kontakt podaci i opis delatnosti Partnera, fotografije ili grafički prikaz, link ka internet domenu Partnera i druge podaci ili dokumenta koje Partner dostavi PrekoVeze radi objavljivanja u Informaciji o Partneru. Informacija o Partneru ima za cilj detaljnije informisanje trećih lica, pre svega Kandidata o Partneru, kao potencijalnom Poslodavcu.

Partner se obavezuje da PrekoVeze dostavi napred navedene podatke radi sačinjavanja Informacije o Partneru. Partner je saglasan da sve podatke koje dostavi PrekoVeze u svrhu sačinjvanja Informacije o Partneru budu objavljene na internet domenu PrekoVeze i dostupne svim trećim licima i Korisnicima, a u cilju oglašavanja i upoznavanja sa Partnerom, čime se PrekoVeze oslobađa obaveze zaštite tako dobijenih podataka Partnera.

Partner odgovara za tačnost i istinitost svih podataka koje dostavi PrekoVeze za potrebe sastavljanja Informacije o Partneru. Partner garantuje PrekoVeze da na tekstu, fotografijama, graficima i sličnom, koje dostavlja PrekoVeze za potrebe Informacije o Partneru, polaže autorska i srodna prava i obavezuje se da trećim licima i PrekoVeze nadoknadi svu eventualno nastalu štetu u slučaju povrede navedenih prava.

Svi podaci o Partneru koji se nalaze u Informacije o Partneru biće istaknuti na našem Web sajtu sve dokle Partner ima registrovani nalog kod PrekoVeze, sa čime se Partner izričito saglašava, te prihvata okolnost da ovi podaci mogu biti dostupni u navedenom periodu neograničenom broju unapred nepoznatih Korisnika.

Partneri se dele u tri grupe. Standard Partneri su registrovani partneri koji nemaju pristup bazi CV PrekoVeze i isti se mogu oglašavati u skladu sa Cenovnikom. Starter Partneri su registrovani partneri i imaju pristup bazi CV PrekoVeze u trajanju od 30 dana od dana registracije, nakon čega će im se naplatiti članarina u skladu sa Cenovnikom i imaće neograničen pristup Bazi CV, a isti se mogu oglašavati u skladu sa Cenovnikom. Starter Partneri plaćaju naknadu ukoliko Starter Partner zaključi Ugovor o radu (na određeno ili neodređeno vreme, kao i Ugovor o privremenim ili povremenim poslovima) sa Kandidatom za vreme trajanja uplaćene članarine kod PrekoVeze, prema ceni iz Cenovnika. Full Partneri su registrovani partneri i imaju pristup bazi CV PrekoVeze u trajanju od 30 dana od dana registracije, kao i naknadnih 11 meseci, i isti se mogu oglašavati neograničeni broj puta besplatno za vreme trajanja članstva (osim u paketu oglasa “Preko veze oglas”), i ne plaćaju naknadu ukoliko zaključe Ugovor o radu (na određeno ili neodređeno vreme, kao i Ugovor o privremenim ili povremenim poslovima) sa Kandidatom za vreme trajanja uplaćene članarine kod PrekoVeze. Full Partneri plaćaju članarinu PrekoVeze za godinu dana, po ceni iz Cenovnika.

OGLASNE PORUKE I ISTICANJE OGLASNIH PORUKA

PrekoVeze se u poslovnim odnosima sa Korisnicima ima smatrati Prenosiocem oglasne poruke u skladu sa odredbom člana 2. stav 1 tačka 4 Zakona o oglašavanju. Takođe PrekoVeze predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u skladu sa odredbom člana 3. stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o elektronskoj trgovini.

PrekoVeze ističe oglasnu poruku Korisnika na svom internet domenu ili drugim vidovima oglašavanja po osnovu uredno popunjene Oglasne deklaracije koju Klijent dostavlja PrekoVeze.

Oglasna deklaracija je isprava sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. U smislu člana 19. Zakonu o oglašavanju, proizvođač oglasne poruke ili oglašivač je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima PrekoVeze. Ovim Korisnik garantujete za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.

Tačno popunjena deklaracija je obavezna za sva pravna lica i za fizička lica, osim kada to Zakon o oglašavanju predviđa drugačije.

Ukoliko je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.

Korisnik je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za oglasnu deklaraciju. Podaci neće biti javno dostupni osim u izuzecima propisanim zakonom, te ih PrekoVeze tretira kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Oglasna deklaracija važi sve do promene podataka o Korisniku ili podataka o samoj oglasnoj poruci. U slučaju promene podataka, Korisnik je dužan da PrekoVeze dostavi novu oglasnu deklaraciju.

PrekoVeze neće imati obavezu da od Korisnika pribavlja Oglasnu deklaraciju, u slučaju iz člana 45. Zakona o oglašavanju, međutim tada je Korisnik obavezan da se jasno identifikuje u periodu ne kraćem od 30 dana, a kao preduslov korišćenja usluge oglašavanja.

PrekoVeze nije odgovoran za sadržaj poslate oglasne poruke i njeno upućivanje jer ni u jednom slučaju neće inicirati prenos, izvršiti odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, izuzeti ili izmeniti podatke u sadržaju poruke ili dokumenata, te odabrati primaoca prenosa.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, i dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo Korisnik, odnosno lice koje je iniciralo prenos poruke.

Na našem Web sajtu se oglašavaju Partneri, i to radi isticanja potrebe za novom radnom snagom. Partneri koji se oglašavaju oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Web sajtu. U ovim slučajevim ne postoji obaveza dostavljanja oglasne deklaracije u smislu člana  45. Zakona o oglašavanju, jer se oglašavanje vrši isključivo putem interneta. Oglas će se objaviti ukoliko je formulara u celosti uredno popunjen, a usluga oglašavanja plaćena PrekoVeze, po prethodnom dostavljenoj profakturi.

Ukoliko postoji neizmirena finansijska obaveza Partnera prema PrekoVeze, sadržavamo pravo da oglas objavimo tek pošto se dugovano izmiri od strane Partnera.

SADRŽAJ OGLASNIH PORUKA

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglasna poruka treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža, odnosno podaci o potrebama Partnera ili Oglašivača za radnom snagom, sa nazivom radnog mesta, opisom poslova i uslova koje Poslodavac zahteva za obavljanje traženog posla. U oglasnim porukama nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.

Zabranjeno je oglašavanje: Pornografije, Opojnih droga, Oružja (osim sportskog i trofejnog), Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, Alkoholnih pića (osim vina i piva), Advokata i advokatskih usluga, Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine, Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje, Piratskih kopija proizvoda.

Zabranjeno je oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Zabranjeno je oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke.

Zabranjeno je obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

Zabranjeno je prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

Zabranjeno je oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

Oglasna poruka koja nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju neće biti obajvljena na internet domenu PrekoVeze ili u slučaju objave ovakve oglasne poruke PrekoVeze zadržava pravo da istu odmah ukloni sa svojih internet domena. Isto važi i u slučaju dostavljanja nepotpune oglasne deklaracije, kada je ista neophodna.

PrekoVeze zadržava pravo na leksičku korekturu oglasne poruke Korisnika, bez suštinske promene sadržaja oglasne poruke, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i poslovnoj politici PrekoVeze.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

PrekoVeze ne garantuje niti je odgovoran za :

 • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na internet domenima PrekoVeze, osim onih koje se odnose na usluge PrekoVeze, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
 • brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
 • bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću internet domena PrekoVeze. Korišćenjem internet domena PrekoVeze prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na Vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću internet domena PrekoVeze.
 • da će bilo ko od učesnika u procesu zapošljavanja (Poslodavac i lice koje traži zaposlenje), a koji su u kontakt ostvarili putem usluga PrekoVeze, i ostvariti saradnju u bilo kom smislu, odnosno PrekoVeze ne garantuje da će Poslodavci korišćenjem usluga PrekoVeze naći odgovarajućeg zaposlenog, niti lica koja traže zaposlenje isto naći, ili naći odgovarajući posao kod željenog Poslodavca, kao ni da će dostupne informacije sadržane u tom procesu sadržati tačne i istinite podatke.

PrekoVeze zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog Klijenta koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sadržaj internet domena PrekoVeze.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Partnera (poslodavaca) i Kandidata rešavaju se isključivo između Partnera i Kandidata. PrekoVeze nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Za tačnost oglasnih poruka istaknutih na internet domenu PrekoVeze, odgovaraju Partneri i Oglašivači.

PrekoVeze ne odgovara:

 • za pravilno ili nepravilno korišćenje internet domena PrekoVeze, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
 • za bilo kakvu štetu koju Korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem internet domena PrekoVeze, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na internet domenu PrekoVeze, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa PrekoVeze.
 • ponašanje Korisnika ili trećih lica u vezi sa korišćenjem internet domena PrekoVeze.
 • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet domena PrekoVeze, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

PrekoVeze nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice na internet domenu www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzeo ili izmenilo podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Obaveštavamo Korisnik da internet domeni PrekoVeze mogu biti kratkoročno privremeno nedostupni, odnosno  delimično dostupni, iz razloga tehničke prirode (održavanje, unapređenje ili slično), te se Korisnik obavezuje da napred navedeno neće i ne može biti povod za eventualni raskid zaključenih ugovora.

AUTORSKO PRAVO

U skladu sa ovim Opštim uslovima, sadržaj dostupan na internet domenima www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net, uključujući, ali ne ograničavajući se na: informativni sadržaj, tekst, slike, grafikoni, grafika, dizajn, fotografije, audio i video snimci, softver i HTML kod (zbirno, „Sadržaj“) su vlasništvo PrekoVeze i podložni su zaštiti u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima i drugim propisima kojima se štite autorska i srodna prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na: patentna prava, autorska prava, poslovnim tajnama, trgovačkim imenima, žigovima, know-how, i bilo kojim drugim sličnim pravima.

Osim ako je na internet domenima www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net, izričito naznačeno drugačije, strogo je zabranjeno da: iznajmljujete, licencirate, podlicencirate, prodajete, zakupite, prenosite ili na drugi način distribuirate ili otkrivate trećoj strani Sadržaj, ili bilo koji njegov deo, u bilo kojem obliku ili dozvoljavate trećim stranama pristup takvom Sadržaju; kreirati bilo koji proizvod ili uslugu na osnovu Sadržaja; kopirati, modifikovati i stvarati izvedena dela zasnovana na Sadržaju; preduzimati bilo kakve radnje koje ugrožavaju ili prete da ugroze uživanje i korišćenje sadržaja od strane Klijenata i prava PrekoVeze ili njenih davalaca licence na Sadržaj; koristiti, prenositi ili raspolagati podacima na bilo koji način koji bi mogao da bude u suprotnosti sa poslovnom politikom PrekoVeze ili povezanim licima PrekoVeze,  ili upotrebljavati Sadržaj na bilo koji način ili u bilo koju svrhu, suprotno ovim Opštim uslovima ili zakonskim propisima.

PrekoVeze poštuje prava intelektualne svojine drugih i zahtevamo da lica koje koriste internet domene PrekoVeze učine isto. U određenim situacijama, a u slučaju povrede prava intelektualne svojine PrekoVeze, možemo ukinuti u potpunosti ili delimično pristup internet domenima PrekoVeze bilo kom trećeim licu ili Korisniku.

PrekoVeze zadržava puno pravo na bilo koju vrstu zaštite (sudske, upravne, i drugo) u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo kog dela Sadržaja internet domena PrekoVeze pojedinačno ili u celini, bez pisane saglasnosti PrekoVeze, ukoliko se takvo ponašanje oceni kao povreda autorskih prava PrekoVeze.

Internet domen PrekoVeze može sadržati i elemente na kojima isključiva prava intelektualne svojine polažu treća lica. Takav Sadržaj se ne može preuzimati, kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorišćavati u bilo koje druge svrhe, bez prethodne pisane saglasnosti samog vlasnika navedenih prava. Treća lica odgovaraju za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet domenu PrekoVeze.

Ukoliko je Korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a PrekoVeze će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.

UPOTREBA I ZAŠTITA PODATAKA

PrekoVeze je dužan da zaštiti privatnost ličnih podataka Korisnika u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti ličnih podataka. Korišćenjem usluga PrekoVeze, Korisnici su saglasni da podaci ili informacije koje su predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani pod uslovima u meri u kojoj to dozvoljava Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.  PrekoVeze prikuplja samo nužne i osnovne podatke o Oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju.

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja internet domena www.preko-veze.rs i www.prekoveze.net, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim domenima ili "preslikavanje" početne strane domena PrekoVeze, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom domenu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših Korisnika od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija.

CENOVNIK

PrekoVeze usluge oglašavanja pruža uz naknadu prema Cenovniku, koji je istaknut na našem Web sajtu. Plaćanje se vrši po osnovu profakture PrekoVeze.

Naknade dospevaju za plaćanje u rokovima naznačenim u svakoj pojedinačnoj profakturi koju dostavimo Partneru ili Oglašivaču.

Cenovnik PrekoVeze je sastavni deo ovih Opštih uslova. PrekoVeze zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Korisnik izjavljuje da u potpunosti prihvata Cenovnik, i sve cene usluga koje su navedene u Cenovniku, te prihvatanjem Opštih uslova se ima smatrati da je upoznat sadržinom Cenovnika.

Izmene Cenovnika se primenjuju danom donošenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjuju se pozitivno-pravni propisi Republike Srbije.

Korisnik i PrekoVeze se obavezuju da eventualno nastali spor nastoje da reši mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

PrekoVeze ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja i korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na svom Internet domenu. Smatra se da Korisnik prihvata izmene i dopune Opštih uslova  PrekoVeze ukoliko u roku od 8 dana od dana isticanja na internet domenu PrekoVeze, u pismenoj formi ne obavesti PrekoVeze da iste ne prihvata. U slučaju ne prihvatanja Korisnika tako izmenjenih i dopunjenih Opštih uslova PrekoVeze, smatraće se da mu je prestao status Korisnika, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prestanku važenja prethodnih Opštih uslova.

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja PrekoVeze počinju da se primenjuju danom donošenja i biće objavljeni na Web sajtu PrekoVeze.

Niste prijavljeni.

Podaci se obrađuju
Molimo sačekajte.